سبد خرید شما خالیست.


محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
سلفون براق یک رو
تک رو -8.5*4.8
1000 0 83,000 58,100
سلفون براق دو رو
دو رو -8.5*4.8
1000 0 100,000 70,000
سلفون مات یک رو
تک رو -8.5*4.8
1000 0 83,000 58,100
سلفون مات دورو
دو رو -8.5*4.8
1000 0 100,000 70,000
سلفون براق دورگرد(طرح لمینت)
دو رو -9*6
1000 0 150,000 105,000
سلفون مات دورگرد(طرح لمینت)
دو رو -9*6
1000 0 150,000 105,000
برچسب سلفون براق
تک رو -8.5*4.8
1000 0 100,000 70,000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
لمینت برجسته
دو رو -9*6
1000 7 روزه 280,000 196,000
لمینت براق
دو رو -9*6
1000 7 روزه 330,000 231,000
لمینت مات
دو رو -9*6
1000 10 روزه 410,000 287,000
لمینت برجسته مربع
دو رو -6x6
1000 7 روزه 220,000 154,000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A4 تکرو گلاسه
تک رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 499,400 349,580
تک رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 848,700 594,090
تک رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 1,901,600 1,331,120
تک رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 509,400 356,580
تک رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 878,700 615,090
تک رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 1,946,600 1,362,620
A4 دورو گلاسه
دو رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 569,400 398,580
دو رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 958,700 671,090
دو رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 2,046,600 1,432,620
دو رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 504,400 353,080
دو رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 853,700 597,590
دو رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 1,916,600 1,341,620
A4 تکرو تحریر
تک رو A4-29x21
70 تحریر
1000 7 روزه 282,300 197,610
تک رو A4-29x21
70 تحریر
2000 7 روزه 414,600 290,220
تک رو A4-29x21
70 تحریر
5000 7 روزه 816,500 571,550
تک رو A4-29x21
70 تحریر
1000 2 روزه 292,300 204,610
تک رو A4-29x21
70 تحریر
2000 2 روزه 424,600 297,220
تک رو A4-29x21
70 تحریر
5000 2 روزه 831,500 582,050
A4 دورو تحریر
دو رو A4-29x21
70 تحریر
1000 2 روزه 302,300 211,610
دو رو A4-29x21
70 تحریر
2000 2 روزه 434,600 304,220
دو رو A4-29x21
70 تحریر
5000 2 روزه 861,500 603,050
دو رو A4-21*29
70 تحریر
1000 7 روزه 287,300 201,110
دو رو A4-21*29
70 تحریر
2000 7 روزه 419,600 293,720
دو رو A4-21*29
70 تحریر
5000 7 روزه 831,500 582,050
A5 دورو گلاسه
دو رو A5-20*14
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 329,700 230,790
دو رو A5-20*14
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 504,400 353,080
دو رو A5-20*14
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 1,043,300 730,310
دو رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 352,300 246,610
دو رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 534,500 374,150
دو رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 1,111,300 777,910
A5 تکرو گلاسه
تک رو A5-20*14
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 324,700 227,290
تک رو A5-20*14
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 499,400 349,580
تک رو A5-20*14
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 1,028,300 719,810
تک رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 334,700 234,290
تک رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 509,400 356,580
تک رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 1,043,300 730,310
A5 تکرو تحریر
تک رو A5-20x14
70 تحریر
1000 2 روزه 226,200 158,340
تک رو A5-20x14
70 تحریر
2000 2 روزه 292,300 204,610
تک رو A5-20x14
70 تحریر
5000 2 روزه 500,800 350,560
تک رو A5-20*14
70 تحریر
1000 7 روزه 216,200 151,340
تک رو A5-20*14
70 تحریر
2000 7 روزه 282,300 197,610
تک رو A5-20*14
70 تحریر
5000 7 روزه 485,800 340,060
A5 دورو تحریر
دو رو A5-20x14
70 تحریر
1000 2 روزه 236,200 165,340
دو رو A5-20x14
70 تحریر
2000 2 روزه 302,300 211,610
دو رو A5-20x14
70 تحریر
5000 2 روزه 530,800 371,560
دو رو A5-20*14
70 تحریر
1000 7 روزه 221,200 154,840
دو رو A5-20*14
70 تحریر
2000 7 روزه 287,300 201,110
دو رو A5-20*14
70 تحریر
5000 7 روزه 500,800 350,560
A6 تکرو گلاسه
تک رو A6-14x10
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 334,700 234,290
تک رو A6-14x10
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 606,700 424,690
تک رو A6-10*14
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 324,700 227,290
تک رو A6-10*14
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 591,700 414,190
A6 دورو گلاسه
دو رو A6-14x10
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 344,700 241,290
دو رو A6-14x10
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 636,700 445,690
دو رو A6-10*14
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 329,700 230,790
دو رو A6-10*14
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 606,700 424,690
A6 تکرو تحریر
تک رو A6-14x10
70 تحریر
2000 2 روزه 226,200 158,340
تک رو A6-14x10
70 تحریر
5000 2 روزه 335,400 234,780
تک رو A6-10*14
70 تحریر
2000 7 روزه 216,200 151,340
تک رو A6-10*14
70 تحریر
5000 7 روزه 320,400 224,280
A6 دورو تحریر
دو رو A6-14x10
70 تحریر
2000 2 روزه 236,200 165,340
دو رو A6-14x10
70 تحریر
5000 2 روزه 365,400 255,780
دو رو A6-10*14
70 تحریر
2000 7 روزه 221,200 154,840
دو رو A6-10*14
70 تحریر
5000 7 روزه 335,400 234,780
B4 تکرو گلاسه
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 612,900 429,030
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 1,085,700 759,990
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 2,464,100 1,724,870
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 602,900 422,030
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 1,055,700 738,990
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 2,419,100 1,693,370
B4 دورو گلاسه
دو رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 672,900 471,030
دو رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 1,165,700 815,990
دو رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 2,564,100 1,794,870
دو رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 607,900 425,530
دو رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 1,060,700 742,490
دو رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 2,434,100 1,703,870
B4 دورو تحریر
دو رو B4-34x24
70 تحریر
1000 7 روزه 326,500 228,550
دو رو B4-34x24
70 تحریر
2000 7 روزه 498,000 348,600
دو رو B4-34x24
70 تحریر
5000 7 روزه 1,027,500 719,250
دو رو B4-34x24
70 تحریر
1000 2 روزه 341,500 239,050
دو رو B4-34x24
70 تحریر
2000 2 روزه 513,000 359,100
دو رو B4-34x24
70 تحریر
5000 2 روزه 1,057,500 740,250
B4 تکرو تحریر
تک رو B4-34x24
70 تحریر
1000 2 روزه 324,700 227,290
تک رو B4-34x24
70 تحریر
2000 2 روزه 489,300 342,510
تک رو B4-34x24
70 تحریر
5000 2 روزه 993,200 695,240
تک رو B4-34x24
70 تحریر
1000 7 روزه 321,500 225,050
تک رو B4-34x24
70 تحریر
2000 7 روزه 493,000 345,100
تک رو B4-34x24
70 تحریر
5000 7 روزه 1,012,500 708,750
B5 تکرو گلاسه
تک رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 386,500 270,550
تک رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 612,900 429,030
تک رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 1,302,100 911,470
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 376,500 263,550
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 602,900 422,030
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 1,287,100 900,970
B5 دورو گلاسه
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 396,500 277,550
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 622,900 436,030
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 1,332,100 932,470
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 381,500 267,050
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 607,900 425,530
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 1,302,100 911,470
B5 تکرو تحریر
تک رو B5-24x17
70 تحریر
1000 2 روزکاری 245,800 172,060
تک رو B5-24x17
70 تحریر
2000 2 روزکاری 331,500 232,050
تک رو B5-24x17
70 تحریر
5000 2 روزکاری 598,800 419,160
تک رو B5-24x17
70 تحریر
1000 7 روزه 235,800 165,060
تک رو B5-24x17
70 تحریر
2000 7 روزه 321,500 225,050
تک رو B5-24x17
70 تحریر
5000 7 روزه 583,800 408,660
B5 دورو تحریر
دو رو B5-24x17
70 تحریر
1000 2 روزه 255,800 179,060
دو رو B5-24x17
70 تحریر
2000 2 روزه 341,500 239,050
دو رو B5-24x17
70 تحریر
5000 2 روزه 628,800 440,160
دو رو B5-24x17
70 تحریر
1000 7 روزه 240,800 168,560
دو رو B5-24x17
70 تحریر
2000 7 روزه 326,500 228,550
دو رو B5-24x17
70 تحریر
5000 7 روزه 598,800 419,160
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
شومیز A4 تکرو
تک رو A4-29x21
160 گرم شومیز
250 2 روزکاری 114,500 80,150
تک رو A4-29x21
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 209,000 146,300
تک رو A4-29x21
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 408,000 285,600
شومیزA4 دورو
دو رو A4-29x21
160 گرم شومیز
250 2 روزکاری 124,500 87,150
دو رو A4-29x21
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 229,000 160,300
دو رو A4-29x21
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 428,000 299,600
شومیز A4 تکرو
تک رو A4-29x21
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 155,900 109,130
تک رو A4-29x21
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 291,700 204,190
تک رو A4-29x21
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 573,400 401,380
شومیز A4 دورو
دو رو A4-29x21
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 165,900 116,130
دو رو A4-29x21
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 311,700 218,190
دو رو A4-29x21
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 593,400 415,380
A4 تحریر دورو
دو رو A4-29.7*21
70 تحریر
500 1روزکاری 148,200 103,740
دو رو A4-29.7*21
70 تحریر
1000 1روزکاری 266,300 186,410
A4 تحریر تکرو
تک رو A4-29.7*21
70 تحریر
500 1روزکاری 79,100 55,370
تک رو A4-29.7*21
70 تحریر
1000 1روزکاری 138,200 96,740
شومیز A5 تکرو
تک رو A5-21x14.5
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 114,500 80,150
تک رو A5-21x14.5
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 114,500 80,150
تک رو A5-21x14.5
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 219,000 153,300
شومیزA5 دورو
دو رو A5-21X14.5
160 گرم شومیز
250 2 روزکاری 77,300 54,110
دو رو A5-21X14.5
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 134,500 94,150
دو رو A5-21X14.5
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 239,000 167,300
شومیزA5 تکرو
تک رو A5-21X14.5
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 88,000 61,600
تک رو A5-21X14.5
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 155,900 109,130
تک رو A5-21X14.5
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 301,700 211,190
شومیز A5 دورو
دو رو A5-14/5x21
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 98,000 68,600
دو رو A5-14/5x21
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 175,900 123,130
دو رو A5-14/5x21
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 321,700 225,190
A5تحریر دورو
دو رو A5-21*14
70 تحریر
1000 1روزکاری 98,500 68,950
دو رو A5-21*14
70 تحریر
2000 1روزکاری 167,000 116,900
A5 تحریر تکرو
تک رو A5-21*14
70 تحریر
1000 1روزکاری 80,100 56,070
تک رو A5-21*14
70 تحریر
2000 1روزکاری 140,200 98,140
A5 الوان
تک رو A5-21X14.8
الوان ایرانی
1000 1 روزکاری 62,200 43,540
تک رو A5-21X14.8
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 104,400 73,080
A6 تحریر تکرو
تک رو A6-14.5X10.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 81,100 56,770
تک رو A6-14.5X10.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 142,200 99,540
A6 تحریر دورو
دو رو A6-10.5
70 تحریر
500 1 روزکاری 45,800 32,060
دو رو A6-10.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 144,300 101,010
A6 الوان
تک رو A6-14.5X10.5
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 64,200 44,940
تک رو A6-14.5X10.5
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 66,200 46,340
B4 تحریرتکرو
تک رو B4-35x25
70 تحریر
500 1 روزکاری 106,600 74,620
تک رو B4-35x25
70 تحریر
1000 1 روزکاری 183,200 128,240
B4 تحریر دورو
دو رو B4-35x25
70 تحریر
500 1 روزکاری 132,500 92,750
دو رو B4-35x25
70 تحریر
1000 1 روزکاری 220,000 154,000
B4 الوان
تک رو B4-35x25
الوان ایرانی
500 1 روزکاری 106,600 74,620
تک رو B4-35x25
الوان ایرانی
1000 1 روزکاری 183,200 128,240
B5 تحریر تکرو
تک رو B5-25x17.5
70 تحریر
1000 1 روزکاری 107,600 75,320
تک رو B5-25x17.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 185,200 129,640
B5 الوان
تک رو B5-25x17.5
الوان ایرانی
500 1 روزکاری 69,300 48,510
تک رو B5-25x17.5
الوان ایرانی
1000 1 روزکاری 108,600 76,020
B6 تحریر تکرو
تک رو B6-17.5x12.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 108,600 76,020
تک رو B6-17.5x12.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 187,200 131,040
B6 تحریر دورو
دو رو B6-17.5x12.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 118,600 83,020
دو رو B6-17.5x12.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 197,200 138,040
B6 الوان
تک رو B6-17.5x12.5
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 86,700 60,690
تک رو B6-17.5x12.5
الوان ایرانی
4000 1 روزکاری 143,400 100,380
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A3 تحریر 2برگی
- A3-42x29
1000 7 روزه 483,500 338,450
- A3-42x29
2000 7 روزه 797,000 557,900
A3 تحریر 3برگی
- A3-42x29
1500 5 روزه 640,300 448,210
- A3-42x29
3000 5 روزه 1,110,500 777,350
A3 کاربندار 2برگی
- A3-42x29
1000 7 روزه 807,500 565,250
- A3-42x29
2000 7 روزه 1,445,000 1,011,500
A3 کاربندار 3برگی
- A3-42x29
1500 7 روزه 1,126,300 788,410
- A3-42x29
3000 7 روزه 2,082,500 1,457,750
A4 تحریر 2برگی
- A4-29x20
1000 7 روزه 341,800 239,260
- A4-29x20
2000 7 روزه 513,500 359,450
- A4-29x20
4000 7 روزه 857,000 599,900
A4 تحریر 3برگی
- A4-29x20
1500 7 روزه 427,700 299,390
- A4-29x20
3000 7 روزه 685,300 479,710
- A4-29x20
6000 7 روزه 1,200,500 840,350
A4 کاربندار 2برگی
- A4-21x14
1000 7 روزه 463,800 324,660
- A4-21x14
2000 7 روزه 797,500 558,250
- A4-21x14
4000 7 روزه 1,465,000 1,025,500
A4 کاربندار 3برگی
- A4-21*29
1500 7 روزه 670,700 469,490
- A4-21*29
3000 7 روزه 1,171,300 819,910
- A4-21*29
6000 7 روزه 2,172,500 1,520,750
A5 تحریر 2برگی
- A5-20x14
1000 7 روزه 270,900 189,630
- A5-20x14
2000 7 روزه 371,800 260,260
- A5-20x14
4000 7 روزه 573,500 401,450
A5 تحریر 3برگی
- A5-20x14
1500 7 روزه 321,400 224,980
- A5-20x14
3000 7 روزه 472,700 330,890
- A5-20x14
6000 7 روزه 775,300 542,710
A5 کاربندار 2برگی
- A5-20x14
1000 7 روزه 351,900 246,330
- A5-20x14
2000 7 روزه 533,800 373,660
- A5-20x14
4000 7 روزه 897,500 628,250
A5 کاربندار 3برگی
- A5-20x14
1500 7 روزه 442,900 310,030
- A5-20x14
3000 7 روزه 715,700 500,990
- A5-20x14
6000 7 روزه 1,261,300 882,910
A6 تحریر 2برگی
- A6-14x10
2000 7 روزه 300,900 210,630
- A6-14x10
4000 7 روزه 431,800 302,260
- A6-14x10
8000 7 روزه 693,500 485,450
A6 تحریر 3برگی
- A6-14x10
3000 7 روزه 366,400 256,480
- A6-14x10
6000 7 روزه 562,700 393,890
- A6-14x10
12000 7 روزه 955,300 668,710
A6 کاربندار 2برگی
- A6-14x10
2000 7 روزه 381,900 267,330
- A6-14x10
4000 7 روزه 593,800 415,660
- A6-14x10
8000 7 روزه 1,017,500 712,250
A6 کاربندار 3برگی
- A6-14x10
3000 7 روزه 447,900 313,530
- A6-14x10
6000 7 روزه 765,700 535,990
- A6-14x10
12000 7 روزه 1,401,300 980,910
B3 تحریر 2برگی
- B3-50x35
1000 7 روزه 567,500 397,250
- B3-50x35
2000 7 روزه 965,000 675,500
B3 تحریر 3برگی
- B3-50x35
1500 7 روزه 766,300 536,410
- B3-50x35
3000 7 روزه 1,362,500 953,750
B3 کاربندار 2برگی
- B3-50x35
1000 7 روزه 987,500 691,250
- B3-50x35
2000 7 روزه 1,805,000 1,263,500
B3 کاربندار 3برگی
- B3-50x35
1500 7 روزه 1,396,300 977,410
- B3-50x35
3000 7 روزه 2,622,500 1,835,750
B4 تحریر 2برگی
- B4-34x24
1000 7 روزه 383,800 268,660
- B4-34x24
2000 7 روزه 597,500 418,250
- B4-34x24
4000 7 روزه 1,025,000 717,500
B4 تحریر 3برگی
- B4-34x24
1500 7 روزه 490,700 343,490
- B4-34x24
3000 7 روزه 811,300 567,910
- B4-34x24
6000 7 روزه 1,452,500 1,016,750
B4 کاربندار 2برگی
- B4-34x24
1000 7 روزه 593,800 415,660
- B4-34x24
2000 7 روزه 1,017,500 712,250
- B4-34x24
4000 7 روزه 1,865,000 1,305,500
B4 کاربندار 3برگی
- B4-34x24
1500 7 روزه 805,700 563,990
- B4-34x24
3000 7 روزه 1,441,300 1,008,910
- B4-34x24
6000 7 روزه 2,712,500 1,898,750
B5 تحریر 2برگی
- B5-24x17
1000 7 روزه 291,900 204,330
- B5-24x17
2000 7 روزه 413,800 289,660
- B5-24x17
4000 7 روزه 657,500 460,250
B5 تحریر 3برگی
- B5-24x17
1500 7 روزه 352,900 247,030
- B5-24x17
3000 7 روزه 535,700 374,990
- B5-24x17
6000 7 روزه 901,300 630,910
B5 کاربندار 2برگی
- B5-24x17
1000 7 روزه 396,900 277,830
- B5-24x17
2000 7 روزه 623,800 436,660
- B5-24x17
4000 7 روزه 1,077,500 754,250
B5 کاربندار 3برگی
- B5-24x17
1500 7 روزه 510,400 357,280
- B5-24x17
3000 7 روزه 850,700 595,490
- B5-24x17
6000 7 روزه 1,531,300 1,071,910
B6 تحریر 2برگی
- B6-17x12
2000 7 روزه 321,900 225,330
- B6-17x12
4000 7 روزه 473,800 331,660
- B6-17x12
8000 7 روزه 777,500 544,250
B6 تحریر 3برگی
- B6-17x12
3000 7 روزه 397,900 278,530
- B6-17x12
6000 7 روزه 625,700 437,990
- B6-17x12
12000 7 روزه 1,081,300 756,910
B6 کاربندار 2برگی
- B6-17x12
2000 7 روزه 426,900 298,830
- B6-17x12
4000 7 روزه 548,800 384,160
- B6-17x12
8000 7 روزه 1,197,500 838,250
B6 کاربندار 3برگی
- B6-17x12
3000 7 روزه 555,400 388,780
- B6-17x12
6000 7 روزه 940,700 658,490
- B6-17x12
12000 7 روزه 1,711,300 1,197,910
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A3 تحریر 2برگی
- A3-42x29
1000 5 روزه 306,300 214,410
- A3-42x29
2000 5 روزه 572,500 400,750
A3 تحریر 3برگی
- A3-42x29
1500 5 روزه 439,400 307,580
- A3-42x29
3000 5 روزه 838,800 587,160
A3 کاربندار 2برگی
- A3-42x29
1000 5 روزه 677,500 474,250
- A3-42x29
2000 5 روزه 1,315,000 920,500
A3 کاربندار 3برگی
- A3-42x29
1500 5 روزه 289,500 202,650
- A3-42x29
3000 5 روزه 0 0
A4 تحریر 2برگی
- A4-29x21
1000 5 روزه 163,200 114,240
A4 تحریر 3برگی
- A4-29x21
1500 5 روزه 237,200 166,040
A4 کاربندار 2برگی
- A4-29x21
1000 5 روزه 373,800 261,660
A4 کاربندار 3برگی
- A4-29x21
1500 5 روز کاری 545,700 381,990
A5 کاربندار 3برگی
- A5-14x20
1500 5 روزه 312,900 219,030
- A5-14x20
3000 5 روزه 585,700 409,990
- A5-14x20
6000 5 روزه 1,131,300 791,910
A5 تحریر 2برگی
- A5-20x14
1000 5 روزه 104,100 72,870
- A5-20x14
2000 5 روزه 193,200 135,240
A5 تحریر 3برگی
- A5-20x14
1500 5 روزه 148,600 104,020
- A5-20x14
3000 5 روزه 282,200 197,540
A5 کاربندار 2برگی
- A5-20x14
1000 5 روزه 221,900 155,330
- A5-20x14
2000 5 روزه 403,800 282,660
- A5-20x14
4000 5 روزه 767,500 537,250
A6 تحریر 2برگی
- A6-14x10
2000 5 روزه 134,100 93,870
- A6-14x10
4000 5 روزه 253,200 177,240
A6 تحریر 3برگی
- A6-14x10
3000 5 روزه 193,600 135,520
- A6-14x10
6000 5 روزه 372,200 260,540
A6 کاربندار 2برگی
- A6-14x10
2000 5 روزه 251,900 176,330
- A6-14x10
4000 5 روزه 463,800 324,660
- A6-14x10
8000 5 روزه 887,500 621,250
A6 کاربندار 3برگی
- A6-14x10
3000 5 روزه 357,900 250,530
- A6-14x10
6000 5 روزه 675,700 472,990
- A6-14x10
12000 5 روزه 1,311,300 917,910
B3 تحریر 2برگی
- B3-50x35
1000 5 روزه 376,300 263,410
- B3-50x35
2000 5 روزه 712,500 498,750
B3 تحریر 3برگی
- B3-50x35
1500 5 روزه 544,400 381,080
- B3-50x35
3000 5 روزه 1,048,800 734,160
B4 تحریر 2برگی
- B4-34x24
1000 5 روزه 198,200 138,740
B4 تحریر 3برگی
- B4-34x24
1500 5 روزه 289,700 202,790
B4 کاربندار 2برگی
- B4-34x24
1000 5 روزه 463,800 324,660
- B4-34x24
2000 5 روزه 887,500 621,250
B4 کاربندار 3برگی
- B4-34x24
1500 5 روزه 675,700 472,990
- B4-34x24
3000 5 روزه 1,311,300 917,910
B5 تحریر 2برگی
- B5-24x17
1000 5 روزه 121,600 85,120
- B5-24x17
2000 5 روزه 228,200 159,740
B5 تحریر 3برگی
- B5-24x17
1500 5 روزه 174,900 122,430
- B5-24x17
3000 5 روزه 334,700 234,290
B5 کاربندار 2برگی
- B5-24x17
1000 5 روزه 266,900 186,830
- B5-24x17
2000 5 روزه 493,800 345,660
B5 کاربندار 3برگی
- B5-24x17
1500 5 روزه 380,400 266,280
- B5-24x17
3000 5 روزه 720,700 504,490
B6 تحریر 2برگی
- B6-17x12
2000 5 روزه 151,600 106,120
- B6-17x12
4000 5 روزه 288,200 201,740
B6 کاربندار 2برگی
- B6-17x12
2000 5 روزه 296,900 207,830
- B6-17x12
4000 5 روزه 553,800 387,660
B6 کاربندار 3برگی
- B6-12x17
3000 5 روزه 294,100 205,870
- B6-12x17
6000 5 روزه 548,200 383,740
B6 تحریر 3برگی
- B6-17x12
3000 5 روزه 338,400 236,880
- B6-17x12
6000 5 روزه 424,700 297,290
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
تحریر100گرمی(A4)
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
1000 10 روز 740,000 518,000
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
2000 10 روز 1,435,000 1,004,500
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
5000 10 روز 3,460,000 2,422,000
تحریر120 گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
1000 10 روزه 860,000 602,000
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,660,000 1,162,000
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
5000 10 روزه 4,000,000 2,800,000
گلاسه120گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,160,000 812,000
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
2000 10 روزه 2,275,000 1,592,500
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
5000 10 روزه 5,560,000 3,892,000
گلاسه150گرمی(A4)
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,396,300 977,410
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
2000 10 روزه 2,747,500 1,923,250
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
5000 10 روزه 6,741,300 4,718,910
گلاسه200گرمی (A4)
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,805,000 1,263,500
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
2000 10 روزه 3,550,000 2,485,000
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
5000 10 روزه 8,725,000 6,107,500
تحریر80گرمی(A4)
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
1000 10 روز 635,000 444,500
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
2000 10 روز 1,225,000 857,500
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
5000 10 روز 2,935,000 2,054,500
تحریر 100گرمی(A5)
- A5-25*17
100 گرم تحریر
1000 7 روزه 555,000 388,500
- A5-25*17
100 گرم تحریر
2000 7 روزه 1,050,000 735,000
- A5-25*17
100 گرم تحریر
5000 7 روزه 2,525,000 1,767,500
تحریر 120گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم تحریر
1000 7 روزه 636,000 445,200
- A5-25*17
120 گرم تحریر
2000 7 روزه 1,212,000 848,400
- A5-25*17
120 گرم تحریر
5000 7 روزه 2,930,000 2,051,000
گلاسه 120گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
1000 7 روزه 879,000 615,300
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
2000 7 روزه 1,698,000 1,188,600
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
5000 7 روزه 4,145,000 2,901,500
گلاسه150گرمی(A5)
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
1000 7 روزه 1,061,300 742,910
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
2000 7 روزه 2,062,500 1,443,750
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
5000 7 روزه 5,056,300 3,539,410
گلاسه 200گرمی(A5)
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
1000 7 روزه 1,365,000 955,500
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
2000 7 روزه 2,670,000 1,869,000
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
5000 7 روزه 6,575,000 4,602,500
تحریر 80گرمی(A5)
- A5-25*17
80 گرم تحریر
1000 7 روزه 459,000 321,300
- A5-25*17
80 گرم تحریر
2000 7 روزه 873,000 611,100
- A5-25*17
80 گرم تحریر
5000 7 روزه 2,105,000 1,473,500
تحریر100گرمی(B4)
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
1000 10 روزه 1,035,000 724,500
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,942,000 1,359,400
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
5000 10 روزه 4,663,000 3,264,100
تحریر120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
1000 10 روزه 1,272,000 890,400
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
2000 10 روزه 2,414,000 1,689,800
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
5000 10 روزه 5,830,000 4,081,000
گلاسه120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
500 10 روزه 1,029,000 720,300
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,758,000 1,230,600
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
2000 10 روزه 3,386,000 2,370,200
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
5000 10 روزه 8,260,000 5,782,000
گلاسه150گرمی(B4)
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
500 10 روزه 1,211,300 847,910
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
1000 10 روزه 2,122,500 1,485,750
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
2000 10 روزه 4,115,000 2,880,500
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
5000 10 روزه 10,082,500 7,057,750
گلاسه200گرمی(B4)
- B4-40*28.5
200 گرم گلاسه
500 10 روزه 1,515,000 1,060,500
- B4-40*28.5
200 گرم گلاسه
1000 10 روزه 2,730,000 1,911,000
- B4-40*28.5
200 گرم گلاسه
2000 10 روزه 5,330,000 3,731,000
- B4-40*28.5
200 گرم گلاسه
5000 10 روزه 13,120,000 9,184,000
تحریر80گرمی(B4)
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
1000 10 روزه 948,000 663,600
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,766,000 1,236,200
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
5000 10 روزه 4,210,000 2,947,000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
تحریر100گرمی(A4)
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
1000 10 روزه 805,000 563,500
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,500,000 1,050,000
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
5000 10 روزه 3,525,000 2,467,500
تحریر120گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
1000 10 روزه 910,000 637,000
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,710,000 1,197,000
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
5000 10 روزه 4,050,000 2,835,000
گلاسه 120گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,225,000 857,500
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
2000 10 روزه 2,340,000 1,638,000
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
5000 10 روزه 5,625,000 3,937,500
گلاسه150گرمی(A4)
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,461,300 1,022,910
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
2000 10 روزه 2,812,500 1,968,750
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
5000 10 روزه 6,806,300 4,764,410
گلاسه200گرمی(A4)
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,855,000 1,298,500
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
2000 10 روزه 3,600,000 2,520,000
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
5000 10 روزه 8,775,000 6,142,500
تحریر80گرمی(A4)
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
1000 10 روزه 700,000 490,000
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,290,000 903,000
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
5000 10 روزه 3,000,000 2,100,000
تحریر100 گرمی(A5)
- A5-25*17
100 گرم تحریر
1000 7 روزه 605,000 423,500
- A5-25*17
100 گرم تحریر
2000 7 روزه 1,100,000 770,000
- A5-25*17
100 گرم تحریر
5000 7 روزه 2,575,000 1,802,500
تحریر120 گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم تحریر
1000 7 روزه 741,000 518,700
- A5-25*17
120 گرم تحریر
2000 7 روزه 1,324,000 926,800
- A5-25*17
120 گرم تحریر
5000 7 روزه 3,073,000 2,151,100
گلاسه 120گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
1000 7 روزه 929,000 650,300
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
2000 7 روزه 1,748,000 1,223,600
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
5000 7 روزه 4,195,000 2,936,500
گلاسه 150گرمی(A5)
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
1000 7 روزه 1,166,300 816,410
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
2000 7 روزه 2,174,500 1,522,150
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
5000 7 روزه 5,199,300 3,639,510
گلاسه 200گرمی(A5)
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
1000 7 روزه 1,415,000 990,500
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
2000 7 روزه 2,720,000 1,904,000
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
5000 7 روزه 6,625,000 4,637,500
تحریر 80گرمی(A5)
- A5-25*17
80 گرم تحریر
1000 7 روزه 524,000 366,800
- A5-25*17
80 گرم تحریر
2000 7 روزه 938,000 656,600
- A5-25*17
80 گرم تحریر
5000 7 روزه 2,170,000 1,519,000
تحریر100گرمی(B4)
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
500 10 روزه 835,000 584,500
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
1000 10 روزه 1,240,000 868,000
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
2000 10 روزه 2,220,000 1,554,000
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
5000 10 روزه 5,150,000 3,605,000
تحریر120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
500 10 روزه 916,000 641,200
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
1000 10 روزه 1,402,000 981,400
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
2000 10 روزه 2,544,000 1,780,800
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
5000 10 روزه 5,960,000 4,172,000
گلاسه120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
500 10 روزه 1,159,000 811,300
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,888,000 1,321,600
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
2000 10 روزه 3,516,000 2,461,200
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
5000 10 روزه 8,390,000 5,873,000
گلاسه150گرمی(B4)
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
1000 10 روزه 2,252,500 1,576,750
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
2000 10 روزه 4,075,000 2,852,500
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
5000 10 روزه 9,712,500 6,798,750
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
5000 10 روزه 10,212,500 7,148,750
تحریر80گرمی(B4)
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
500 10 روزه 754,000 527,800
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
1000 10 روزه 1,078,000 754,600
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,896,000 1,327,200
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
5000 10 روزه 4,340,000 3,038,000
تحریر 100گرمی(ملخی)
- m-22x11
100 گرم تحریر
1000 7 روزه 502,500 351,750
- m-22x11
100 گرم تحریر
2000 7 روزه 815,000 570,500
- m-22x11
100 گرم تحریر
5000 7 روزه 1,772,500 1,240,750
تحریر 120 گرمی(ملخی)
- m-22x11
120 گرم تحریر
1000 7 روزه 633,800 443,660
- m-22x11
120 گرم تحریر
2000 7 روزه 1,077,500 754,250
- m-22x11
120 گرم تحریر
5000 7 روزه 2,428,800 1,700,160
گلاسه 120گرمی(ملخی)
- m-11*22
120 گرم گلاسه
1000 7 روزه 622,500 435,750
- m-11*22
120 گرم گلاسه
2000 7 روزه 1,238,000 866,600
- m-11*22
120 گرم گلاسه
5000 7 روزه 2,868,500 2,007,950
گلاسه 150گرمی(ملخی)
- m-11*22
150 گرم گلاسه
1000 7 روزه 740,700 518,490
- m-11*22
150 گرم گلاسه
2000 7 روزه 1,471,300 1,029,910
- m-11*22
150 گرم گلاسه
5000 7 روزه 3,413,200 2,389,240
گلاسه 200 گرمی(ملخی)
- m-11*22
200 گرم گلاسه
1000 7 روزه 897,500 628,250
- m-11*22
200 گرم گلاسه
2000 7 روزه 1,825,000 1,277,500
- m-11*22
200 گرم گلاسه
5000 7 روزه 4,357,500 3,050,250
تحریر 70 گرمی (ملخی)
- m-22x11
70 تحریر
1000 7 روزه 423,800 296,660
- m-22x11
70 تحریر
2000 7 روزه 657,500 460,250
- m-22x11
70 تحریر
5000 7 روزه 1,378,800 965,160
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
سربرگ تکرنگ A4
- A4-21*29
80 گرم تحریر
500 2 روزه 140,600 98,420
- A4-21*29
80 گرم تحریر
1000 2 روزه 216,200 151,340
- A4-21*29
80 گرم تحریر
2000 2 روزه 387,400 271,180
- A4-21*29
80 گرم تحریر
4000 2 روزه 729,800 510,860
- A4-21*29
100 گرم تحریر
500 2 روزه 159,500 111,650
- A4-21*29
100 گرم تحریر
1000 2 روزه 254,000 177,800
- A4-21*29
100 گرم تحریر
2000 2 روزه 463,000 324,100
- A4-21*29
100 گرم تحریر
4000 2 روزه 881,000 616,700
- A4-21*29
120 گرم تحریر
500 2 روزه 178,400 124,880
- A4-21*29
120 گرم تحریر
1000 2 روزه 291,800 204,260
- A4-21*29
120 گرم تحریر
2000 2 روزه 538,600 377,020
- A4-21*29
120 گرم تحریر
4000 2 روزه 1,032,200 722,540
سربرگ تکرنگ A4 دقیق
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
500 2 روزه 163,000 114,100
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
1000 2 روزه 261,000 182,700
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
2000 2 روزه 477,000 333,900
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
4000 2 روزه 909,000 636,300
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
500 2 روزه 187,500 131,250
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
1000 2 روزه 310,000 217,000
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
2000 2 روزه 575,000 402,500
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
4000 2 روزه 1,105,000 773,500
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
500 2 روزه 212,000 148,400
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
1000 2 روزه 359,000 251,300
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
2000 2 روزه 673,000 471,100
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
4000 2 روزه 1,301,000 910,700
سربرگ رنگی A4
- A4-21*29
80 گرم تحریر
500 2 روزکاری 315,600 220,920
- A4-21*29
80 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 391,200 273,840
- A4-21*29
80 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 585,400 409,780
- A4-21*29
80 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 973,800 681,660
- A4-21*29
100 گرم تحریر
500 2 روزکاری 315,600 220,920
- A4-21*29
100 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 301,200 210,840
- A4-21*29
100 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 585,400 409,780
- A4-21*29
100 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 973,800 681,660
- A4-21*29
120 گرم تحریر
500 2 روزکاری 353,400 247,380
- A4-21*29
120 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 376,800 263,760
- A4-21*29
120 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 736,600 515,620
- A4-21*29
120 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 1,276,200 893,340
سربرگ رنگی A4 دقیق
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
500 2 روزکاری 338,000 236,600
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 436,000 305,200
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 675,000 472,500
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 1,153,000 807,100
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
500 2 روزکاری 362,500 253,750
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 485,000 339,500
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 773,000 541,100
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 1,349,000 944,300
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
500 2 روزکاری 387,000 270,900
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 534,000 373,800
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 871,000 609,700
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 1,545,000 1,081,500
سربرگ تکرنگ A5
- A5-14*21
80 گرم تحریر
500 2 روزه 140,600 98,420
- A5-14*21
80 گرم تحریر
1000 2 روزه 216,200 151,340
- A5-14*21
80 گرم تحریر
2000 2 روزه 387,400 271,180
- A5-14*21
80 گرم تحریر
4000 2 روزه 729,800 510,860
- A5-14*21
100 گرم تحریر
500 2 روزه 126,300 88,410
- A5-14*21
100 گرم تحریر
1000 2 روزه 187,500 131,250
- A5-14*21
100 گرم تحریر
2000 2 روزه 330,000 231,000
- A5-14*21
100 گرم تحریر
4000 2 روزه 615,000 430,500
- A5-14*21
120 گرم تحریر
500 2 روزه 121,700 85,190
- A5-14*21
120 گرم تحریر
1000 2 روزه 178,400 124,880
- A5-14*21
120 گرم تحریر
2000 2 روزه 311,800 218,260
- A5-14*21
120 گرم تحریر
4000 2 روزه 578,600 405,020
سربرگ تکرنگ A5 دقیق
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
500 2 روزه 114,000 79,800
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
1000 2 روزه 163,000 114,100
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
2000 2 روزه 281,000 196,700
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
4000 2 روزه 517,000 361,900
- A5-21*14/8
100 گرم تحریر
500 2 روزه 126,300 88,410
- A5-21*14/8
100 گرم تحریر
1000 2 روزه 187,500 131,250
- A5-21*14/8
100 گرم تحریر
2000 2 روزه 330,000 231,000
- A5-21*14/8
100 گرم تحریر
4000 2 روزه 615,000 430,500
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر
500 2 روزه 138,500 96,950
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر
1000 2 روزه 212,000 148,400
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر
2000 2 روزه 379,000 265,300
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر
4000 2 روزه 713,000 499,100
سربرگ رنگی A5 دقیق
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
500 2 روزکاری 289,000 202,300
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 338,000 236,600
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 479,000 335,300
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 761,000 532,700
- A5-21*29/7
100 گرم تحریر
500 2 روزکاری 301,300 210,910
- A5-21*29/7
100 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 362,500 253,750
- A5-21*29/7
100 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 528,000 369,600
- A5-21*29/7
100 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 859,000 601,300
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر
500 2 روزکاری 313,500 219,450
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 387,000 270,900
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 577,000 403,900
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 957,000 669,900
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
(کمتر از1000)پوستر رنگی A3
- A3-29*44
115 گرم گلاسه
100 2 روزه 309,900 216,930
- A3-29*44
115 گرم گلاسه
200 2 روزه 379,800 265,860
- A3-29*44
115 گرم گلاسه
300 2 روزه 449,600 314,720
- A3-29*44
115 گرم گلاسه
500 2 روزه 589,400 412,580
(بیشتراز 1000)پوستر رنگی A3
- A3-29*44
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 938,700 657,090
- A3-29*44
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 1,680,300 1,176,210
- A3-29*44
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 3,905,200 2,733,640
(کمتر از 1000)پوستر رنگی A3
- A3-29*44
70 تحریر
100 2 روزه 268,400 187,880
- A3-29*44
70 تحریر
200 2 روزه 296,700 207,690
- A3-29*44
70 تحریر
300 2 روزه 325,100 227,570
- A3-29*44
70 تحریر
500 2 روزه 381,800 267,260
- A3-29*44
80 گرم تحریر
100 2 روزه 272,400 190,680
- A3-29*44
80 گرم تحریر
200 2 روزه 304,800 213,360
- A3-29*44
80 گرم تحریر
300 2 روزه 337,200 236,040
- A3-29*44
80 گرم تحریر
500 2 روزه 402,000 281,400
(بیشتر از1000)پوستر رنگی A3
- A3-29*44
70 تحریر
1000 2 روزه 523,500 366,450
- A3-29*44
70 تحریر
2000 2 روزه 850,000 595,000
- A3-29*44
70 تحریر
5000 2 روزه 1,829,500 1,280,650
- A3-29*44
80 گرم تحریر
1000 2 روزه 564,000 394,800
- A3-29*44
80 گرم تحریر
2000 2 روزه 931,000 651,700
- A3-29*44
80 گرم تحریر
5000 2 روزه 2,032,000 1,422,400
(بیشتر از 1000)پوستر تکرنگ A3
- A3-42*29
80 گرم تحریر
1000 2 روزه 394,000 275,800
- A3-42*29
80 گرم تحریر
2000 2 روزه 738,000 516,600
- A3-42*29
80 گرم تحریر
5000 2 روزه 1,770,000 1,239,000
- A3-42*29
70 تحریر
1000 2 روزه 353,500 247,450
- A3-42*29
70 تحریر
2000 2 روزه 657,000 459,900
- A3-42*29
70 تحریر
5000 2 روزه 1,567,500 1,097,250
- A3-42*29
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 768,700 538,090
- A3-42*29
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 1,472,300 1,030,610
- A3-42*29
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 3,643,200 2,550,240
(کمتر از 1000)پوستر تکرنگ A3
- A3-42*29
80 گرم تحریر
100 2 روزه 102,400 71,680
- A3-42*29
80 گرم تحریر
200 2 روزه 134,800 94,360
- A3-42*29
80 گرم تحریر
300 2 روزه 167,200 117,040
- A3-42*29
80 گرم تحریر
500 2 روزه 232,000 162,400
- A3-42*29
70 تحریر
100 2 روزه 98,400 68,880
- A3-42*29
70 تحریر
200 2 روزه 126,700 88,690
- A3-42*29
70 تحریر
300 2 روزه 155,100 108,570
- A3-42*29
70 تحریر
500 2 روزه 211,800 148,260
- A3-42*29
115 گرم گلاسه
100 2 روزه 139,900 97,930
- A3-42*29
115 گرم گلاسه
200 2 روزه 209,800 146,860
- A3-42*29
115 گرم گلاسه
300 2 روزه 279,600 195,720
- A3-42*29
115 گرم گلاسه
500 2 روزه 419,400 293,580
(بیشتر از 1000)پوستر تکرنگ B3
- B3-49*34
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 975,700 682,990
- B3-49*34
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 1,901,300 1,330,910
- B3-49*34
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 4,678,200 3,274,740
(کمتر از 1000)پوستر تکرنگ B3
- B3-49*34
70 تحریر
100 2 روزه 106,800 74,760
- B3-49*34
70 تحریر
200 2 روزه 143,500 100,450
- B3-49*34
70 تحریر
300 2 روزه 180,300 126,210
- B3-49*34
70 تحریر
500 2 روزه 253,800 177,660
- B3-49*34
80 گرم تحریر
100 2 روزه 112,000 78,400
- B3-49*34
80 گرم تحریر
200 2 روزه 154,000 107,800
- B3-49*34
80 گرم تحریر
300 2 روزه 196,000 137,200
- B3-49*34
80 گرم تحریر
500 2 روزه 280,000 196,000
- B3-49*34
115 گرم گلاسه
100 2 روزه 160,600 112,420
- B3-49*34
115 گرم گلاسه
200 2 روزه 251,200 175,840
- B3-49*34
115 گرم گلاسه
300 2 روزه 341,700 239,190
- B3-49*34
115 گرم گلاسه
500 2 روزه 522,900 366,030
(بیشتراز1000)پوستر تکرنگ B3
- B3-49*34
70 تحریر
1000 2 روزه 437,500 306,250
- B3-49*34
70 تحریر
2000 2 روزه 825,000 577,500
- B3-49*34
70 تحریر
5000 2 روزه 1,987,500 1,391,250
(کمتر از 1000)پوستر رنگی B3
- B3-34*49
70 تحریر
100 2 روزه 276,800 193,760
- B3-34*49
70 تحریر
200 2 روزه 313,500 219,450
- B3-34*49
70 تحریر
300 2 روزه 350,300 245,210
- B3-34*49
70 تحریر
500 2 روزه 423,800 296,660
- B3-34*49
115 گرم گلاسه
100 2 روزه 330,600 231,420
- B3-34*49
115 گرم گلاسه
200 2 روزه 421,200 294,840
- B3-34*49
115 گرم گلاسه
300 2 روزه 511,700 358,190
- B3-34*49
115 گرم گلاسه
500 2 روزه 692,900 485,030
(بیشتر از 1000)پوستر رنگی B3
- B3-34*49
70 تحریر
1000 2 روزه 607,500 425,250
- B3-34*49
70 تحریر
2000 2 روزه 1,018,000 712,600
- B3-34*49
70 تحریر
5000 2 روزه 2,249,500 1,574,650
- B3-34*49
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 1,145,700 801,990
- B3-34*49
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 2,094,300 1,466,010
- B3-34*49
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 4,940,200 3,458,140
(بیشتر 1000)پوستر تکرنگ B3
- B3-49*34
80 گرم تحریر
1000 2 روزه 490,000 343,000
- B3-49*34
80 گرم تحریر
2000 2 روزه 930,000 651,000
- B3-49*34
80 گرم تحریر
5000 2 روزه 2,250,000 1,575,000
(کمتراز1000)پوستر رنگی B3
- B3-34*49
80 گرم تحریر
100 2 روزه 242,000 169,400
- B3-34*49
80 گرم تحریر
200 2 روزه 284,000 198,800
- B3-34*49
80 گرم تحریر
300 2 روزه 366,000 256,200
- B3-34*49
80 گرم تحریر
500 2 روزه 450,000 315,000
(بیشتراز1000)پوستر رنگی B3
- B3-34*49
80 گرم تحریر
1000 2 روزه 660,000 462,000
- B3-34*49
80 گرم تحریر
2000 2 روزه 1,123,000 786,100
- B3-34*49
80 گرم تحریر
5000 2 روزه 2,512,000 1,758,400
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
استیکر
-100
1 38,000 30,400
بنر 10انس
-100
1 19,000 15,200
بنر برزنتی
-100
1 18,000 14,400
پشت بنر
-100
1 25,000 20,000
فلکس
-100
1 48,000 38,400
مش
-100
1 48,000 38,400